0401529Profession Seminar
สัมมนาวิชาชีพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-1-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล เช่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ที่มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบน การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลชุมชน การศึกษา การวิจัย การบริการและบริหารการพยาบาล


Seminar in issues and trends in nursing such as adult and gerontological nursing, pediatric nursing, psychiatric nursing, family nursing, community nursing, education, research, service and administration.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51