0401526Nursing Informatics
สารสนเทศศาสตร์ทางการพยาบาล
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมติและความรู้สารสนเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล และการบริหารการพยาบาลและระบบการจัดกลุ่มการพยาบาล


Concepts and knowledge of information, applied of informtion technologies to nursing practice, nursing education, nursing research, nursing administration, and nursing classification system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54