0401523Nursing Administration
การบริหารการพยาบาล
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522

Course Description
หลักการบริหารและการจัดการ การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ การบริหารเวลา การจัดการ การบริการ การบริหารคุณภาพ ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับงานพยาบาล


Principles of administration and management , organization management , human resource management , financial management , materials and medical equipment management , service management , quality management ,
trends and issues in profession and the application of the management principles to nursing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54