0401522Nursing Theory
ทฤษฎีการพยาบาล
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมติของศาสตร์ทางการพยาบาล ทัศนแม่บททางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลที่คัดสรร ทฤษฎีที่เน้นการดูแลตนเอง


Concepts of nursing science , metaparadigm of nursing theory , selected nursing theories , self-care theory.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54