0103220Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการบัญชี กระบวนการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ และงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการขายสินค้าและกิจการอุตสาหกรรม การปรับปรุงรายการการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ บัญชีเดี่ยว บัญชีกิจการที่ไม่หวังผลกำไร บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีตัวอย่างการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในบัญชีการเงิน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54