0103108Introduction to Economics
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาพื้นฐานของแนวความคิดรวบยอด เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ประชาติ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ


A study of concept regarding fundamental economic problems, economic activities, nation income, internationnal trade, and economic development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55