0036011Buddhism and Living
พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและการดำรงชีวิตตามแนวพุทธ หลักคำสอนของพุทธศาสนาที่สำคัญขั้นพื้นฐาน การนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการรู้และเข้าใจพิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน


Definition and characteristic of Buddhism and Buddhist living; significant Buddhist fundamental doctrines; application of Buddhist doctrines for happy living
and solving problems in daily life, including knowing and understanding Buddhist ceremonies and festivals in daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215