0036001Korean for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ


Korean vocabulary, expressions, conversations often used in daily life for basic communication, learning of culture and magnificent customs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215