EN461English American Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกันในยุคต่างๆ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและลักษณะของวรรณกรรม พร้อมทั้งสามารถวิจารณ์งานเขียนที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54