0303386Electrical Engineering Laboratory 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิศวฯ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0303385 หรือ
CO0300357 หรือ
CO0300357 หรือ
CO0300357

Course Description
การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0303 385 วิศวกรรมไฟฟ้า 1


Experiments are designed and conducted to match with the learning process and subjects in 0300 350 Electrical Engineering 1
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24