0303384Electrical Machines Laboratory
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิศวฯ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0303383

Course Description
การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0300 336 เครื่องจักรกลไฟฟ้า


Experiments are designed and conducted to match with the learning process and subjects in 0300 336 Electrical Machine
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54