0303304Finite Element
ไฟไนต์เอลิเมนต์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิศวฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0303381

Course Description
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ การประมาณภายใน เอลิเมนต์ การวิเคราะห์หนึ่งสองและสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และฟังก์ชันแบ่งหาค่าภายใน การประยุกต์ใช้


Finite element method, derivation of finite element equations, finite element types in one two and three dimensions and their interpolation functions, applications
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet