0303304Finite Element
ไฟไนต์เอลิเมนต์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิศวฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0303381

Course Description
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ การประมาณภายใน เอลิเมนต์ การวิเคราะห์หนึ่งสองและสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และฟังก์ชันแบ่งหาค่าภายใน การประยุกต์ใช้


Finite element method, derivation of finite element equations, finite element types in one two and three dimensions and their interpolation functions, applications
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215