0302424Quality Management Systems
ระบบบริหารงานคุณภาพ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0302320 หรือ
0302320

Course Description
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เช่น TQM ISO 9000 ISO 14000 ภาพรวมของโครงสร้างอนุกรมคุณภาพ รายละเอียดของข้อกำหนดมาตรฐานและระบบเอกสารในการประกันคุณภาพ การตรวจติดตามระบบคุณภาพและการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ


Quality management systems; such as TQM, ISO 9000, ISO 14000, etc., overview of quality control management, quality assurance standard and documents, quality audit and quality assurance certification
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54