0302423Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0302321 หรือ
0302321 หรือ
0302321

Course Description
หลักพื้นฐานและกลยุทธ์ของการจัดการโซ่อุปทาน แนวคิดในการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการและวางแผนพัสดุคงคลัง การวัดความสามารถของการจัดการและ กรณีศึกษา


Fundamental and strategies of supply chain management, logistics management concept, inventory planning and management, managing performance and case studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54