0302312Manufacturing Process 2
กระบวนการผลิต 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0302311 หรือ
0302311

Course Description
ทฤษฎีการตัดโลหะ เทคโนโลยีของเครื่องมือตัด กระบวนการตัดและเครื่องมือกลชนิดต่างๆ กระบวนการตัดแบบพิเศษ การปรับปรุงคุณภาพผิว การประกอบ กระบวนการทำต้นแบบ


Theory of metal machining, cutting tool technology, machining operations and machine tools, non-traditional machining processes, surface processing, assembly, manufacturing of prototypes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215