0301111Programming 1
การโปรแกรม 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301101

Course Description
โครงสร้างของภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม ภาษาที่ 1 คุณลักษณะและความสามารถของภาษาให้เลือกภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเรียน


An introduction to the study of structure and design for a first programming language, characteristics and capabilities of the language. (Sselect a programming language most appropriate for studying structure and design.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52