0300860Large Scale Infrastructure Project Case Study
กรณีศึกษาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ข้อพิจารณาในการออกแบบ การพัฒนาแนวทางและรายละเอียดในการออกแบบ กระบวนการประมูล การทำสัญญา การวางแผนการดำเนินและการควบคุมการก่อสร้าง


Case study of the development of large scale infrastructure project, design considerations, development of conceptual and detail design, bidding process, contractual relationship, construction planning, execution and control
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215