0300849Traffic Engineering
วิศวกรรมจราจร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบของการจราจร ลักษณะของการจราจรวิธีการวิเคราะห์และประเมินผล การวางแผนและออกแบบระบบควบคุมการจราจร การวิเคราะห์ความจุของถนน


Human, vehicular and traffic characteristics, traffic studies and methods of analysis and evaluation, application of traffic control devices, highway capacity analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215