0300848Urban Transportation Planning
การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการวางแผนระบบขนส่งในเมือง การสร้างแบบจำลองการเดินทาง เช่น แบบจำลองการเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการเดินทาง การจัดเส้นทางการเดินทาง
การวางแผนออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนระบบขนส่ง

Urban transportation planning process, design of urban transportation models including trip generation, trip distribution, modal split and traffic assignment, urban transit planning and design,
computer applications for transportation planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215