0300846Transportation Systems
ระบบขนส่ง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการด้านระบบขนส่ง รูปแบบของเทคโนโลยีและการดำเนินการของระบบขนส่งประเภทต่างๆ ระบบขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบอื่นๆ ปัญหาการขนส่งในเมือง และการจัดการระบบขนส่ง


Transportation and development, technological and operating characteristics of transportation systems: land, air, water and other transport systems, urban transportation problems, transportation system management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215