0300830Water Resources Systems Environment
สภาพแวดล้อมของระบบทรัพยากรน้ำ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิศวฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงในระบบแหล่งน้ำ ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งน้ำต่อระบบนิเวศวิทยา การติดตามและประเมินผลตัวแปรทางสภาพแวดล้อม ขั้นตอนสำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อม ปรากฏการณ์เน่าเสียและอุณหภูมิในอ่างเก็บน้ำ สิ่งแวดล้อมของคุณภาพน้ำ
ออกซิเจนละลายน้ำ การจำลองคุณภาพน้ำกรณีศึกษา

Environment considering of water resources system, the impact of water resources development to ecosystem, monitoring and evaluation the index of environment, procedure for protection of environment,
fermentation cycle and temperature in reservoir, water quality and oxygen in water, water quality modeling ; case study
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215