0300819Control of Floods and Droughts
การควบคุมภาวะน้ำท่วมและภาวะแห้งแล้ง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและผลกระทบของภาวะน้ำท่วมและภาวะแห้งแล้ง การควบคุมภาวะน้ำท่วมโดยใช้มาตรการอาคารควบคุมและไม่ใช้อาคารควบคุม การควบคุมภาวะแห้งแล้งและแนวทางควบคุมภาวะแห้งแล้งเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด


Characteristics and effect of floods and droughts, structural and nonstructural control of floods, control of droughts, guideline for control of droughts to minimize effect
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215