0300491Fire Protection Systems
ระบบการป้องกันอัคคีภัย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบตรวจอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงใช้คน ระบบการจัดการควันไฟ องค์ประกอบของอาคารที่มีต่อพลังของไฟไหม้ หลักการการออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย กฎและระเบียบของราชการ เพื่อการป้องกัน อัคคีภัยในอาคาร


Fire inspection systems fire alarm systems automatic sprinkler systems manual fire-fighting system smoke management systems building components and fire power design principles for fire protection law and government ordinance for fire protection in
the building.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51