0300487Manufacturing Engineering Seminar
การสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิสิตจะต้องเสนอหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ทางด้านวิศวกรรมการผลิต ให้เพื่อน คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ และจะต้องส่งรายงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผล


Presentation and discussion of current interesting topics in design and manufacturing engineering to colleagues and the faculty as well as interested parties. Written reports are required for evaluation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54