0300462Air-Conditioning
การปรับอากาศ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300360 หรือ
0300362 หรือ
0300369 หรือ
0300362
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Course Description
คุณสมบัติและกระบวนการของอากาศ หลักเกณฑ์ของอุณหภูมิเพื่อความสบาย การระบายอากาศ การคำนวณภาระความเย็นของงานปรับอากาศ แบบระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบปรับอากาศและการเลือกใช้อุปกรณ์ การออกแบบการจัดส่งลมและระบบท่อส่งลม การประยุกต์การปรับอากาศในงานด้านต่าง ๆ


Properties and process of air, criteria for thermal comfort, ventilation, air-conditioning load calcultion, air-conditioning system desing and selection of equipment, air distribution and duct system design, applications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54