0300453Seminar
สัมมนา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมแล้วนำเสนอรายงาน Discussion and investigation of engineering , written report must be submitted. 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52