0300452Energy Seminar
การสัมมนาทางพลังงาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิสิตจะต้องเสนอหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ทางด้านพลังงานต่อคณาจารย์ และผู้ที่สนใจและต้องส่งรายงานเพื่อใช้ประกอบการประเมิน


Student must present interested topics of energy of energy to their instructors and the reports to the seminars have to be submitted for grading.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51