0300426Concrete Technology
คอนกรีตเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานของคอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีต ชนิดของปูนซิเมนต์ คุณสมบัติของปูนซิเมนต์ทางด้านเคมีและกายภาพ คุณสมบัติของมวลรวม การเลือกสรรมวลรวม สารเคมีผสมเพิ่ม แร่ธาตุผสมเพิ่ม ออกแบบส่วนผสม คุณสมบัติของคอนกรีตสด คอนกรีตอายุน้อยและคอนกรีตแข็งตัว การควบคุมคุณภาพของ
คอนกรีต การปฏิบัติในงานคอนกรีต

Background of concrete, concrete ingredients, types of cement, chemical and physical properties of cement, properties of aggregates, handling of aggregates, chemical admixtures, mineral admixtures, mix designs, properties
of concrete in fresh state, properties of concrete in early age state, properties of concrete in hardened state,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54