0300426Water Supply and Sanitation
ระบบประปาและสุขาภิบาล
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:เป็นนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3

Course Description
ศึกษาแหล่งของน้ำและวิธีการทำน้ำให้สะอาด ระบบและอุปกรณ์ การส่งจ่ายน้ำ ระบบการใช้น้ำสำหรับดื่ม สุขภัณฑ์สระว่ายน้ำ การระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย รวมทั้ง การใช้น้ำเพื่อการดับเพลิงและบำรุงรักษาต้นไม้และส่วน


Fundamental water supply and distribution system, sanitation wastewater treatment and drainage system, fire protection and water reserve .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54