0300425Building Plumbing System Design
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:เป็นนิสิตชั้นปีที่4

Course Description
เกณฑ์และมาตรฐานของระบบท่อ แบบและสัญญาลักษณ์ของระบบท่อการออกแบบท่อประปา การเพิ่มความดันของน้ำในระบบท่อ การออกแบบระบบท่อระบายน้ำและท่ออากาศ ระบบการระบายน้ำฝน การออกแบบระบบท่อน้ำร้อน ระบบท่อก๊าซเชื้อเพลิง ระบบดับเพลิง


Plumbing codes and standards, piping drawing and piping symbol, water supply system design, pressurizing of water supply system,drain and vent pipe system design, rain drain system design ,hot water piping system design,
fuel piping system design, fire fighting system design.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54