0300377Production and Planning Control
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบการผลิตและการวางแผนการผลิต เทคนิคของการพยากรณ์ ระบบพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดลำดับการผลิตและกำหนดงานการสมดุลย์สายงานการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยเพิร์ธและซีพีเอ็ม กรณีศึกษาการวางแผนการผลิต


Production system and production planning forecasting techniques inventory system aggregate production planning materials requirement planning production sequencing and scheduling production line balancing project planning and control by PERT and CPM
production planning's case studies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54