0300374Theory of Agricultural Machines
ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลเกษตร กลไกและข้อต่อ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ ความเร็วและความเร่งของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลเกษตร เช่น ลูกเปี้ยว เฟื่อง เป็นต้น การวิเคราะห์แรงสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ในเครื่องจักรกลเกษตร การสมดุล
มวล ซึ่งมีการหมุนและมวลเครื่องที่กลับไปกลับมา

Basic structural elements of agricultural machinery, linkages and joints, analysis of movement, speed and accaeleration of elements ,i,e.,cams, gears, etc,; static and dynamic analysis in agricultural machinery, balance of
rotating mass and reciprocating mass.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54