0300370Intermediate Mechanics of Solids
กลศาสตร์ของแข็งขั้นกลาง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีของการวิษัติ ทฤษฎีของคลาสตลิเกียโน คานที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีทางสถติยศาสตร์ คานโค้ง การดัดของคานอย่างไม่สมมาตร การบิดของชิ้นส่วนผนังบาง ทรงกระบอก ผนังหนาและจานหมุน ความแค้นสัมผัส ความเค้นกระทบ
ความเค้นตกค้าง ความเค้นไม่ต่อเนื่อง และกลศาสตร์การแตกหัก

Theory of failure, Castligiano's theorem, statically indeterminate problems in beam, bending of curved beam, unsymmetrical bending beam. torsion in thin walled; cylinder; thick walled and rotating disc, tangential stress, impact
stress, residual stress, discontinuous stress and mechanics of fracture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52