0300346Electronics for Engineers Laboratory 1
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกร 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CON0300345 หรือ
0300358

Course Description
การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0300 345 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกร 1 Experiments are designed and conducted to match with the learning Process and subjects in 0300 345 Electronics for Engineers 1 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52