0300202Survey Camp
การสำรวจภาคสนาม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติการสำรวจภาคสนามในพื้นที่ที่กำหนดให้ทำการสำรวจภาคสนามแบบต่อเนื่องในเวลา 12 วัน พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน


Field surveying at a given area for 12 days and presenting a report of working
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53