0300202Survey Camp
การสำรวจภาคสนาม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติการสำรวจภาคสนามในพื้นที่ที่กำหนดให้ทำการสำรวจภาคสนามแบบต่อเนื่องในเวลา 12 วัน พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน


Field surveying at a given area for 12 days and presenting a report of working
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet