0299302Development in Sciences
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิทย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ แนวคิดและวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่บางประการ ที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 21

Philosophy, nature, concept and evolution of Sciences and technology in the past, present and future. Development of Sciences and technology in Thailand. Relationship between Sciences technology
society and environment. Advanced knowledge and some technology that importance in 21 century
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52