0804211Unit Operations in Biotechnology 1
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยชีวภาพ 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100

Course Description
การคำนวนด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ โดยกล่าวถึงหลักพื้นฐานด้านกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทมวลสารและพลังงาน และคุณสมบัติของมวลสารทางอุณหพลศาสตร์.


Calculation on bioprocess engineering fundamental of fluid mechanics. mass transfer. energy trasfer and material properties in thermodynamics.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215