0709314Family Health I
อนามัยครอบครัว 1
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของงานอนามัยครอบครัว การตั้งครรภ์ การกำเนิดชีวิต การดูแลมารดาและทารกระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด กระบวนการคลอดปกติ การดูแลสุขภาพทารก เด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น และผู้สูงอายุ การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด
การฝึกปฏิบัติการรับฝากครรภ์ การทำคลอด การให้ภูมิคุ้มกันโรค การอบรมเลี้ยงดูเด็ก และการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215