0709307Environmental Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การกำจัดขยะมูล
ฝอย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค และการสุขาภิบาลที่พักอาศัย


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215