0603415Workshop in Planning and Housing
ประชุมปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและเคหการ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษากรณีปัญหาด้านการวางแผนและการเคหการในชุมชนเมืองลักษณะต่าง ๆ ค้นคว้าทฤษฎีและกระบวนการวางแผน วางผังการออกแบบประกอบการปฏิบัติงานในสนามร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผลงานปฏิบัติการที่
เสนอต่อชุมชนและนักวิชาการ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53