0603405Computer for Design and Drafting II
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ประยุกต์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจด้านการออกแบบและเรขศิลป์และสถาปัตยกรรม โดยฝึกปกิบัติสร้างโครงสร้างลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ เป็นการแสดงออกทางจอภาพ
และแบบที่เขียนสำเร็จ

Principle, theory, form and practice of site-specific performance creating site-specific performance production
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53