0603404Architectural Design VI
ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต6 (2-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวความคิดและหลักการออกแบบและวางผังอาคารเพื่อสาธารณสุข และอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอาคาร ศึกษาค้นคว้าจากมาตรฐานและจากสภาพจริง ออกแบบอาคารบริการด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรมเป็น
แบบสถาปัตยกรรม การติดตั้งเครื่อมือ และสถาปัตยกรรมภายใน โดยมีงานออกแบบร่างประจำสัปดาห์ในส่วนของโครงการย่อยด้วย


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212