0603403Professional Practice
ฝึกงานวิชาชีพ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-4-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาบทบาทความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ฝึกงานวิชาชีพกับสถาปัตยกรรมหน่วยงานและนักวิชาชีพที่คณะให้ความเห็นชอบ ผู้รับเข้าฝึกงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินร่วมกัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54