0603402Building Estimation and Cost Control
การประมาณราคาและควบคุมงบประมาณ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประมาณราคาในขั้นการจัดทำโครงการ ขั้นการควบคุมราคาระหว่างออกแบบก่อสร้าง ขั้นแยกวัสดุและประมาณราคากลาง และขั้นควบคุมการจ่ายค่าก่อสร้าง แหล่งข้อมูลและแนวปฏิบัติในการควบคุมราคาและงบประมาณ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51