0603207History of Oriental Architectural
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติปรัชญา และวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันออก ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน อิทธิพลของธรรมชาติและภูมิประเทศ มนุษย์และสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ศิลปะและเทคโนโลยี
วัสดุและการก่อสร้าง การสนองประโยชน์และคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53