0603206Water Supply and Sanitation
ระบบการประปาและสุขาภิบาล
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแหล่งของน้ำ และวิธีทำให้น้ำสะอาด ระบบและอุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำ ระบบการใช้น้ำสำหรับดื่ม สุขภัณฑ์ สระว่ายน้ำ การระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย รวมทั้งการใช้น้ำเพื่อการดับเพลิงและบำรุงรักษาต้นไม้และสวน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53