0603104Architectural Design I
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาสัดส่วน การเคลื่อนไหว พฤติกรรมและความต้องการที่ว่างของมนุษย์ในกิจกรรมแต่ละอย่าง ออกแบบที่ว่างทั้งภายนอกและภายใน โดยการร่างภาพจากจินตนาการ ทำหุ่นจำลอง และเขียนแบบสถาปัตยกรรม เน้นความคิดริเริ่มและ
กระบวนการออกแบบ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54