0602406Creative Design VI
ออกแบบนฤมิตศิลป์ 6
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0602315

Course Description
ศึกษาการเขียนแบบเรขศิลป์ด้วยการบูรณาการจากรูปแบบปกติ ประกอบกับแนวคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดรูปแบบในระบบสากล ประยุกต์ใช้ให้สนองประโยชน์ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ก้าวหน้า 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215