0602404Senior Project in Visual Arts/Creative Arts
งานโครงการทัศนศิลป์/นฤมิตศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต6 (1-10-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0602406 หรือ
0602402 หรือ
0602403 หรือ
0602405

Course Description
ศึกษาและปฏิบัติงานโครงการทัศนศิลป์หรือนฤมิตศิลป์ ด้วยการเสนอหัวข้อโครงการ และจัดทำแผนงานให้ภาควิชาให้ความเห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนจนได้ผลสัมฤทธิ์จัดนิทรรศการผลงานให้เหมาะสมกับเนื้อหา พร้อมเอกสารประกอบตามระเบียบงานโครงการของคณะ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215