0602401Professional Practice
ฝึกงานวิชาชีพ
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ กฏระเบียบ และธุรกิจการจัดการ การจัดองค์กรของรัฐ สถาบัน ฝึกวิชาชีพในหน่วยงาน สถาบัน หรือธุรกิจที่ภาควิชาให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ตามระเบียบการฝึกงานวิชาชีพของคณะ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215